PruebaForm

[contact-form-7 id=»1267″ title=»InscripcionCopia»]

PROTECCIÓ DE DADES // PROTECCIÓN DE DATOS En compliment de la LLei orgánica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, cal que marqui que ha llegit la nostra política de protecció de dades i que ens autoritzi expressament per al tractament de les dades que ens proporcionarà, exclusivament per a les finalitats detallades a continuació: – Les dades de caràcter personal que ens subministrarà en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els txers responsabilitat de La Seu 3, Centre de Formació dels Professionals del Transport. – La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses. – Les dades sol•licitades a través d’aquesta enquesta són necessàries per a la prestació del servei. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives. – L’informem de la possibilitat d’exercir els corresponent drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de conformitat amb el que estableix l’esmentat marc normatiu, davant de’LA SEU3 com a responsable del fitxer, a través dels següents mitjans: correu_e: laseu3@laseu3.com, direcció: Prat de la Riba, 22, Altell, 25004 LLEIDA;


En cumplimiento de la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales i el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento i del consejo, de 27 de abril de 2016, es necesario que señale que ha leído nuestra política de protección de datos y que nos autorice expresamente al tratamiento de los datos que nos proporciona, exclusivamente para las finalidades que se detallan a continuación: – Los datos de carácter personal que nos suministre en esta y otras comunicaciones con usted serán objeto de tratamiento en los cheros responsabilidad de LA SEU 3, Centro de Formación de los Profesionales del Transporte. – La finalidad del tratamiento es la de gestionar de manera adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. – Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son necesarios para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. – Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en el mencionado marco normativo, ante LA SEU3 como responsable del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: correo_e: laseu3@laseu3.com, dirección: Prat de la Riba, 22, Altillo, 25004 LLEIDA

Traducir