Solicitud Inscripción
  ASSENYALI ELS CARNETS DE CONDUIR DE QUE DISPOSA
  SEÑALE LOS CARNETS DE CONDUCIR DE LOS QUE DISPONE
  BCDC1D1C+ED+E
  INDIQUIN'S QUINA ÉS LA SEVA SITUACIÓ LABORAL // INDIQUE SU SITUACIÓN LABORAL
  Treballador en actiu // trabajador en activoInscrit a soc-inem com a demandant de millora d'ocupació // inscrito en soc-inem como demandante de mejora de empleoEn situació d'atur. Registrat al soc-inem // en situación de desempleo. Registrado en oficina soc-inem
  NIVELL D'ESTUDIS // NIVEL DE ESTUDIOS:
  Sense estudis // Sin estudiosEstudis Primaris // Estudios PrimariosGraduat Escolar // Graduado EscolarESOFP1FP2BUP/COU/BACHILLERATO SUPERIOROTROS

  ASSENYALA EL CURS O CURSOS EN QUE ESTES INTERESSAT// SEÑALE EL CURSO O CURSOS QUE LE INTERESEN
  CAP INICIAL Mercaderies (Mercancías) 140 HorasADRCAP INICIAL VIATGERS (Viajeros) 140 HorasCAP Formación ContinuaPERMISOS C y/o DTACOGRAFO DIGITALCONDUCCIÓN EFICIENTE DE CAMIONES

  MITJANÇANT QUIN CANAL HA OBTIGUT INFORMACIÓ SOBRE EL CENTRE LA SEU 3? // ¿A TRAVÉS DE QUÉ CANAL HA OBTENIDO INFORMACIÓN SOBRE LA SEU 3?

  Internet - GoogleAmics-coneguts // Amigos-conocidosTreballadors d’altres empreses // Trabajadores de otras empresasOficines Servei d'Ocupació SOCOTRO
  Nota: Enviar únicamente una inscripción por solicitante

  PROTECCIÓ DE DADES // PROTECCIÓN DE DATOS

  En compliment de la LLei orgánica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, cal que marqui que ha llegit la nostra política de protecció de dades i que ens autoritzi expressament per al tractament de les dades

  que ens proporcionarà, exclusivament per a les finalitats detallades a continuació:

  - Les dades de caràcter personal que ens subministrarà en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els txers responsabilitat de La Seu 3, Centre de Formació dels Professionals del Transport.

  - La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.

  - Les dades sol•licitades a través d'aquesta enquesta són necessàries per a la prestació del servei. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives.

  - L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de conformitat amb el que estableix l'esmentat marc normatiu, davant de'LA SEU3 com a responsable del fitxer, a través dels següents mitjans: correu_e: laseu3@laseu3.com, direcció: Prat de la Riba, 22, Altell, 25004 LLEIDA;

  ____________________________________________________________________________________

  En cumplimiento de la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales i el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento i del consejo, de 27 de abril de 2016, es necesario que señale que ha leído nuestra política de protección de datos y que nos autorice expresamente al tratamiento de los datos que nos proporciona, exclusivamente para las finalidades que se detallan a continuación:

  - Los datos de carácter personal que nos suministre en esta y otras comunicaciones con usted serán objeto de tratamiento en los cheros responsabilidad de LA SEU 3, Centro de Formación de los Profesionales del Transporte.

  - La finalidad del tratamiento es la de gestionar de manera adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.

  - Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son necesarios para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.

  - Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en el mencionado marco normativo, ante LA SEU3 como responsable del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: correo_e: laseu3@laseu3.com, dirección: Prat de la Riba, 22, Altillo, 25004 LLEIDA

  Traducir
  Abrir chat

  La Seu 3
  Prat de la Riba 22 1º
  25004 LLEIDA
  Tel.: 973 241 681
  mail : laseu3@laseu3.com

  Aviso Legal - Política de Cookies - Política de Privacidad

  Política de Calidad | Política Medioambiental| Política de la Seguridad